Điều khoản

1. Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật trước khi truy cập Trang Web. Khi quý khách bắt đầu sử dụng Trang Web này hoặc bất kỳ trang liên kết hoặc dịch vụ của Trang Web, quý khách được xem là đã đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật.

2. Nếu quý khách không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng đóng cửa sổ trình duyệt và không truy cập Trang Web.

3. Chúng tôi có toàn quyền bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ các quy định của Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này có thể sẽ được điều chỉnh và cập nhật, vì vậy vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên. Bằng việc sử dụng Trang Web này sau khi các thay đổi của Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật đã được đăng tải hoặc quý khách đã được thông báo về các thay đổi đó bằng bất cứ hình thức nào khác, quý khách coi như đã đồng ý chấp nhận những thay đổi đó, bất kể quý khách đã thực sự xem qua những thay đổi đó hay chưa.

4. Nếu quý khách không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, quý khách không nên sử dụng Trang Web và quý khách cần hủy tài khoản sử dụng hoặc thuê bao đã đăng ký với chúng tôi.

5. Trừ khi có quy định khác, quý khách được cấp quyền truy cập hạn chế, không độc quyền, không được chuyển giao, chỉ sử dụng và hiển thị Trang Web và tài liệu được cung cấp tại trang đó cho mục đích sử dụng cá nhân của quý khách, không sử dụng cho mục đích thương mại, với điều kiện quý khách phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật. Quý khách cũng hiểu rằng thông tin mà quý khách được chia sẻ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và không phù hợp hoặc áp dụng cho những người khác.

6. Chúng tôi có toàn quyền và không cần hoặc có nghĩa vụ phải báo trước, có thể dừng, sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phương diện nào của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đối với (i) hạn chế thời gian sử dụng Trang Web, (ii) hạn chế số lượng được phép sử dụng, (iii) hạn chế hoặc chấm dứt quyền sử dụng Trang Web và/hoặc bất kỳ dịch vụ nào của người sử dụng, và (iv) hạn chế hoặc sửa đổi bất kỳ hình thức dịch vụ nào có sẵn trên Trang Web. Quý khách đồng ý rằng bất kỳ việc chấm dứt hoặc hủy bỏ hoặc điều chỉnh liên quan đến việc quý khách truy cập và sử dụng Trang Web có thể có hiệu lực mà không cần thông báo trước.

7. Nếu quý khách không tuân theo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này, trừ khi chúng tôi có thể quy định khác tùy từng thời điểm, quý khách đồng ý rằng chúng tôi có thể ngay lập tức ngăn chặn việc quý khách truy cập vào Trang Web và/hoặc ngăn chặn các truy cập khác vào Trang Web của chúng tôi (hoặc một phần của Trang Web). Ngoài ra, quý khách đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hay bất kỳ bên thứ ba nào khác về việc chúng tôi chấm dứt hoặc hủy truy cập, hủy việc sử dụng Trang Web của quý khách do việc vi phạm Điều Kiện Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật.

8. Quý khách đồng ý rằng Trang Web sẽ chỉ được sử dụng một cách hợp lý và hợp pháp và cách thức giao tiếp sẽ không được mang tính chất tục tĩu, không đứng đắn hoặc gây phản cảm dưới bất kỳ hình thức nào. Quý khách đồng ý không thực hiện trên Trang Web hoặc kết nối Trang Web với các website khác có khả năng cấu thành tội hình sự hoặc làm phát sinh một trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào khác.

9. Các bài đăng trên các mục tương tác của Trang Web không có tính riêng tư. Tất cả các thông tin và tài liệu mà quý khách cung cấp sẽ do Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi điều chỉnh, quý khách có thể truy cập Chính Sách Bảo Mật này ở cuối mỗi trang trên Trang Web vào bất kỳ lúc nào.

10. Quý khách đồng ý bồi thường cho chúng tôi, các công ty liên kết, giám đốc, người lao động, đại lý và người đại diện của chúng tôi, và đảm bảo cho những người đó không bị tổn hại từ mọi khiếu nại và trách nhiệm (bao gồm chi phí pháp lý) có thể xảy ra từ các bài quý khách đăng tải, hoặc từ việc sử dụng các tài liệu mà quý khách có được từ Trang Web, hoặc từ việc quý khách đã vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc từ việc quý khách sử dụng Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật.

Comments are closed.